Fotky kandidátů z prvních míst

Obsah

Naše vize

Jaké Roztoky bychom chtěli mít a co chceme v naší obci změnit?
V tomto dokumentu najdete krátkodobé plány pro volební období, ale i dlouhodobé vize, za kterými chceme jít v delším horizontu. Obojí je zásadní pro to, aby se nám ve městě dobře žilo teď i za mnoho let.

1. Aktivní, inovativní a spolupracující město

Chceme silné a odolné město, které je schopné jasně hledět do budoucna, připravovat se na dlouhodobé úkoly i řešit akutní situace a krize. 

Mít plán 

Strategické plánování v dlouhodobém horizontu je podle nás základ pro to, aby jednotlivé projekty a kroky dávaly smysl. Roztoky strategický plán mají, ale veřejná ani odborná diskuse k němu prakticky nebyla. A mnohé oblasti obec zmapované nemá. Když je nemá zmapované, nemůže připravovat projekty. Když nepřipravuje projekty, nemůže reagovat na vypsané granty a dotace… Chceme proto posílit schopnost města formulovat svoji vizi, mít plán. A plány realizovat.

 • Strategie pro adaptaci na změnu klimatu je zásadní plán, jak zvládat horka, sucha, přívalové deště i požáry, kterých stále přibývá. Mnohá města jej mají. Pokud chceme být připraveni, musíme ho mít také. S adaptační strategií souvisí i tzv. generel zeleně, který mapuje a plánuje zeleň jako takovou, se všemi jejími benefity.
 • Energetický plán analyzuje stav a navrhuje opatření, kudy se vydat v oblasti využívání zdrojů. Je předpokladem k tomu, aby město mohlo žádat o dotace v oblasti obnovitelných zdrojů energie a získat třeba fotovoltaiku na střechy veřejných budov včetně škol a školek.
 • Generel pěší a cyklistické dopravy jsou plány, kterými si město ujasňuje, kudy mají vést zásadní trasy pro pěší tak, aby cesta byla praktická, přívětivá, bezpečná a přístupná, cesty na sebe navazovaly, nezapomínalo se na přechody, nájezdy pro kočárky a seniory a nevznikaly zbytečné bariéry. Určuje, kudy mají vést hlavní spojnice pro cesty na kole do škol nebo na jiná vytížená místa a jaké jsou hlavní tepny města pro pěší.
 • Generel (tj. územní studie) krajiny je dokument, který popisuje stav a potenciál krajiny a stanovuje způsob, jak tento potenciál naplnit a vyvážit při tom jednak jednotlivé funkce krajiny (přírodní, kulturní, rekreační i zemědělskou), jednak různé legitimní, leč často konfliktní potřeby jejích uživatelů. V míře, která není možná v územním plánu, navrhuje například úpravu povrchu cest a stezek, zásady umisťování mobiliáře, zakládání krajinotvorné zeleně, opatření pro ochranu půdy či zadržování vody.
 • Vybudujeme silné a kvalifikované investiční a projektové oddělení, které bude schopné hlídat možnosti dotací, projekty ve spolupráci s příslušnými odbory připravovat, řídit a administrovat. Oddělení bude podporou i příspěvkovým organizacím města, tedy základní škole, mateřským školám a Technickým službám.  

Inovace a spolupráce

Chceme, aby Roztoky byly městem, které dokáže rozpoznat funkční řešení, inspirovat se jimi a přizpůsobit je svému prostředí. Mezi jednotlivými obcemi jsou obrovské rozdíly v tom, jak fungují. Nejsme na tom špatně, ale upřímně, mohli bychom chtít víc. Existuje několik organizací, které aktivní města, zastupitele či úředníky sdružují. Významnými z nich jsou Svaz měst a obcí ČR, jehož jsou Roztoky 20 let bohužel spíše pasivním členem, Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima a asociace Národní síť Zdravých měst ČR, která je obrovskou zásobárnou inspirace a zkušeností, z níž mohou Roztoky čerpat. Má také vypracovanou metodiku, jak obec posouvat k lepšímu.

 • Budeme usilovat o vstup Roztok do asociace Národní síť Zdravých měst, ať se můžeme učit od ostatních (a ostatní od nás), a o aktivní zapojení v dalších organizacích sdružujících aktivní města a obce.
 • Připojíme se k celoevropskému Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, abychom táhli za jeden provaz s ostatními.
 • Chceme využívat experty, které v Roztokách máme (a že jich máme hodně!), a klást důraz na jasnou a včasnou komunikaci s občany – viz samostatnou oblast Komunikace.
 • Chceme podporovat inovativní řešení, která se osvědčila v jiných obcích i jiných zemích. Některá z nich najdete v následujících kapitolách.

Neznáme a neumíme všechno, ale víme, kam se obrátit, a nebojíme se zeptat.

2. Zdravé město ve zdravé krajině 🔗

Zdravé životní prostředí je základ pro kvalitní život obyvatel města. Čisté ulice, možnost pohybovat se po městě pěšky, přechody pro chodce a bezpečné parky, kvalitní a dobře udržovaná městská zeleň – pestrá krajina se zdravou přírodou vytvářejí veřejný prostor, v němž se dobře žije. Potřebujeme myslet i na extrémní výkyvy počasí přicházející s klimatickou krizí. Dobře navržený veřejný prostor napomůže extrémy zvládnout a mírnit. K tomu, abychom takové město vybudovali, potřebujeme aktivní přístup, efektivní a koncepční řízení a schopnost učit se z úspěchů i chyb druhých.

2.1. Urbanistický rozvoj města 🔗

Jak velké mají Roztoky být? A jak mají vypadat?

Roztoky v minulosti v územním plánování zaspaly a dnes vidíme důsledky. Město se snaží minimalizovat škody, způsobené předchozími rozhodnutími, ale má k tomu omezené právní možnosti. Kvůli tomuto “hašení požárů” se stále nedostalo na diskusi ohledně vize, tj. jaké chceme Roztoky mít. Jak velké? A opravdu nebudeme mít žádné regulativy pro stavby a necháme tu architektonickou roztříštěnost dále pokračovat?

Další zástavba a jednání s developery

 • Budeme držet výstavbu zkrátka. Jsme zásadně proti jakýmkoliv změnám územního plánu, které by vedly k dalšímu zastavování Roztok. 
 • U plánů, jež budou časem realizovány (zastavění Dubečnice), budeme bojovat o to, aby zástavba byla podmíněna předchozím vybudováním občanské vybavenosti. 
 • Zavedeme jasná pravidla především pro zeleň a práci s vodou, což jsou témata, která byla u předchozích projektů opomíjena. (Je to dobře vidět třeba na zcela nefunkčním veřejném prostranství v ulici Železná, ale i ve zbytku Dubečnice, kde “zeleň” představují zcela nevhodné živořící zbytky stromů zasazené tak, že prosperovat ani nemůžou. A oprava bude velmi nákladná.)
 • Chceme, aby nová zástavba, ať už v rozvojových částech města (Dubečnice, Zemník), či uvnitř města vytvářela podporu pro různé typy dopravy. Komfortní doprava autem je možná i vedle dobře promyšlené pěší a cyklistické dopravy. Je pro nás důležité, aby se ve městě mohli dobře a bezpečně pohybovat děti, dospělí i senioři.

Živá náměstí, živé parky

Trávíte čas na náměstí nebo v parcích v Roztokách, i když tam zrovna není žádná akce? Lákají vás nějaká místa ve městě, nebo utíkáte raději na zahradu či do okolní krajiny? Město někdy spíše proběhneme “tam k sobě”. Ale živá náměstí a živé parky jsou malý poklad, jež tvoří město, ve kterém se dobře žije.

 • Posílíme pravidelné “farmářské” trhy tak, aby byly opravdu lákavé a pestré a staly se příjemným místem pro nákup i setkávání.
 • Budeme podporovat sousedské slavnosti a setkání, která si dělají lidé pro sebe navzájem.
 • Budeme cíleně vytvářet ve městě místa použitelná k rekreaci, oslavám, klidnému posezení s přáteli nebo k hrám.

Změny veřejných prostranství na základě plánu, s úctou k historii, s vizí…  a s lidmi!

Roztoky mají velkou zásobu studií a plánů, jež jsou kvalitní, ale skoro nikdo o nich neví. Budeme z nich i při menších úpravách parků, parčíků, náměstí a cest čerpat, ať se nezahazuje práce mnoha šikovných lidí, kteří pro město něco dobře navrhli. Je pro nás prioritou zapojit lidi do řešení místa, kde žijí, a to už při plánování. Sami obyvatelé vědí nejlépe, jak má prostor okolo jejich domu či bytu fungovat, kdo ho využívá a co v něm chybí.

 • Chceme využít studie drobných veřejných prostor, které Roztoky mají (ale nepoužívají je), a na jejich základě pilotně zkoušet nová řešení (někdy si lidé nedokážou představit, jak moc by změna pomohla, přitom ji lze beze strachu vyzkoušet dočasným stolkem atp.) a poté vše udělat pořádně a s plnou parádou.
 • Úpravou nebo zvelebením místa práce nekončí. Budeme hlídat, jestli současný stav nebo jeho změna fungují i s ohledem na bezpečnost a pořádek v celém městě. Někdy věci nevyjdou na první dobrou a potřebují dodatečnou úpravu nebo zásah: například přesun košů na vhodnější místo, uspořádání prostoru, případně nasazení terénních sociálních pracovníků nebo preventistů na komunikaci a řešení situací v lokalitách, jako je například altánek u kostela.
 • Zavedeme setkávání s lidmi z okolí na místě, které se město chystá upravovat. Na plánech budoucího stavu se musí od začátku podílet. Umožníme proces sledovat a připomínkovat i v dalších fázích, ne jen na veřejném projednání (téměř) hotového projektu.
 • U větších zásahů, které na mnoho let dopředu ovlivní charakter veřejného prostoru (např. revitalizace náměstí spojená s novým průtahem městem), chceme zavést jako standard soutěž či soutěžní dialog. Velké změny si zaslouží velkou pozornost a péči.

Vše nadosah

V nové výstavbě i při úpravách toho, co už máme, chceme vycházet vstříc budování vhodných prostor pro menší obchody, dílny a služby. Zásadní jsou ordinace lékařů (na kterých současné vedení města pracuje), školy a školky, ale chceme mít ve městě dostupný prostor i pro obchody a služby různých typů – třeba pro sklenáře. Takových prostor je zoufale málo.

 • Budeme podporovat, aby část nové zástavby měla průčelí otevřená přímo do ulice, která umožňují dům využít právě pro obchod a služby.
 • V rámci plánování města budeme usilovat o rozmanitost tak, aby služby, obchody a občanská vybavenost byly dostupné v jeho různých částech.

Bydlení pro ty, které ve městě potřebujeme, či pro ty, kdo potřebují pomoc

Město potřebuje obecní byty, kterými může motivovat klíčové profese (učitele, zdravotníky…) k tomu, aby tito lidé ve městě žili a působili. Zásadní je i budování fondu sociálních bytů, které mohou znamenat dočasnou pomoc lidem v tíživé životní situaci nebo dlouhodobou podporu například pro seniory či lidi s handicapem.

 • Rozhodně nechceme, aby se město zbavovalo bytů ve svém vlastnictví, naopak musí se snažit tento fond rozšířit. 
 • Chceme podmínit výstavbu větších bytových domů tím, že v nich vzniknou malometrážní bezbariérové byty vlastněné městem, které budou určené seniorům a jiným ohroženým skupinám obyvatel.

Voda jako příležitost

Dobrá práce s vodou a zelení se musí prolínat všemi návrhy města, o tom více v samostatné sekci. Vodní toky, tedy potoky a Vltava, jsou jedním z nevyužitých potenciálů Roztok. Hodně se mluví o tom, že potřebujeme bazén či koupaliště, ale to lze plánovat jen v dlouhodobém horizontu. Jsou však věci, které můžeme realizovat hned a hodně pomůžou. 

Máme několik míst, kde se lidé ve Vltavě či v potoce koupou už teď. A můžeme je snadno zpříjemnit – udělat jednoduchou pláž, pódium nebo třeba pobytové schody, na kterých jde sedět s přáteli, opalovat se. A mezitím hledat, jaké lepší a trvalejší řešení můžeme zvolit, aby Roztoky měly opravdové koupaliště, bazén nebo koupací biotop. Možnosti tu jsou.

 • Spolu s Povodím Vltavy vytipujeme vhodná místa a uděláme jednoduché, levné a rychlé úpravy tak, aby bylo snadné se jít v Roztokách koupat, i když to nebude čistý bazén, ale řeka a potok.
 • Vytipujeme místa u potoků a řeky, která mají potenciál pro promyšlené trvalé, ale jemné úpravy (se zachováním přírodního charakteru) a umožní lépe využít potenciál vodních toků pro rekreaci. Úpravy budou vycházet z potřeb různých cílových skupin a budou plánovány spolu s lidmi, kteří v místě bydlí.
 • Zasadíme se o to, aby plánovaný rybníček na Dubečnici (ano, ten rybníček, který teď není rybníček) byl dobře navržen – tedy aby kromě odpočinku kolem vodní plochy umožňoval rovněž částečný přístup a mohl sloužit i k cachtání. A aby jeho rozloha byla pokud možno větší, než je v současných plánech.
 • Budeme se zabývat tím, co se děje s vodou v Roztokách při přívalových srážkách, a jak ji vhodně na dobře vybraných místech pozdržet. Tak, aby neškodila, a aby prostor vymezený pro vodu naopak pomohl proti případným záplavám. Dešťovou vodu je škoda posílat do kanalizace.

2.2. Doprava 🔗

Bezpečný pohyb po městě – pěšky, na kole, autem

Způsob, jakým se pohybujeme po městě, v obrovské míře závisí na tom, kolik nám je let a v jaké životní fázi se nacházíme. Pěšky se v něm pohybují převážně děti, rodiče na rodičovské dovolené (statisticky většinou ženy) a senioři – skupiny, na které mnohdy zapomínáme, byť jsme minimálně dvou z nich byli a budeme součástí. 

Chceme usilovat o takové Roztoky, které lákají ke zdravému pohybu po městě – a kde je pohyb po městě zdravý, příjemný a bezpečný. Jak nalákáme děti k ježdění do školy na kole, když je u ní kapacita stojanů nedostatečná a když se k ní na kole nemají jak bezpečně dostat? Jak umožníme seniorům procházet se po městě, když jsou mnohé chodníky stále ještě udělané tak, že na ně nejde najet s chodítkem a přechod chybí?

 • Doplníme přechody, ale i chybějící chodníky tak, aby byl pohyb po městě bezpečný. U krajských cest to budeme vytrvale požadovat po kraji.
 • Spolu s občany a odborníky vypracujeme generel pěší a cyklistické dopravy – návrh sítě cyklistických cest a hlavních pěších spojnic, které budou prioritními dopravními tepnami pro pěší a cyklisty. Podle něj budeme postupně upravovat vybraná místa tak, aby Roztoky měly bezpečnou síť cest pro cyklisty spojující školy, náměstí a další významná místa a jízda na kole začala být bezpečná a rychlá. Protože proč jezdit po Roztokách autem, když nejedete na velký nákup a ani s nákladem nepokračujete někam dál?
 • Zvýšíme počty stojanů na kola – a vybereme takové, které jsou vkusné, praktické a nelámou dráty. Na frekventovaných místech je umístíme tak, aby byly chráněné kamerovým systémem. Při vzniku parkovacího domu u nádraží budeme usilovat o to, aby obsahoval také sekci pro elektrická kola a koloběžky, které mají v městě díky převýšení veliké opodstatnění, ale lidé je vzhledem k ceně nechtějí nechávat v běžných stojanech. Dnes elektrických kol a koloběžek tolik není, ale za pár let to velmi pravděpodobně budou úplně jiné počty.
 • Oprášíme či vypracujeme projekty na vytvoření spojnic v Roztokách i Žalově (Kostelní, “myší díra”, “u oveček”, “kančí stezka”, cesta od točny na Levém Hradci k nádraží) tak, aby umožňovaly bezpečnou cestu pro pěší (v některých případech i pro cyklisty). Budeme na ně hledat především projektové peníze (předpokládáme, že rozpočet města nebude v dobré kondici, ale právě proto je potřeba mít projekty hotové, aby je bylo možné v pravý čas, kdy bude vypsána příslušná dotace, jen “vytáhnout ze šuplíku”).
 • Není normální nemít ve městě o deseti tisících obyvatel bezpečnou pěší cestu na vlakovou zastávku, jako je tomu v Žalově. Není normální muset před auty cestou na vlak uskakovat do trávy a v zimě se klouzat po auty uježděné silnici. Připravíme projekt lepší dostupnosti zastávky Roztoky-Žalov, aby byla lépe využitelná a ulehčila jiným typům dopravy. (Ano, nebude to snadné, neboť bude třeba hledat vhodné řešení mimo jiné i spolu s archeology.)

Pomu do Kroupky!

Toto zvolání je do určité míry žert, ale ne tak docela. Pokud by se našlo technicky proveditelné a funkční řešení (nutně unikátní, protože ulice Kroupka unikátní je) pro plošinu, pidivýtah či jiné zařízení, které by bylo současně financovatelné z jiných peněz než z vlastních zdrojů města, jsme jednoznačně pro!
(Navíc hned několik typů těchto věcí reálně vyrábí firma Poma. Ale není jediná.)

Dobré spojení s okolím

 • Pro dobré spojení s okolím je prioritou průtah městem, jehož realizace se pomalu, ale snad přece jenom blíží. Do velké míry nejde o investici města – průtah staví kraj. Avšak doprovodnou infrastrukturu, tedy cesty pro pěší, cyklisty, protipovodňová opatření, práce se zelení a vodou, realizuje, musí ohlídat i zaplatit město. Je pro nás prioritou, aby tyto věci byly zhotovené kvalitně, promyšleně a aby se pamatovalo na návaznosti na další cesty. Aby nejen silniční, ale i pěší a cyklistická doprava byla po trase průtahu praktická, efektivní a bezpečná.
 • Podporujeme posílení MHD, co jen to jde, včetně kvalitního propojení s plánovanou tramvajovou tratí na Suchdol. Spoje v ranní a odpolední špičce jsou na vrcholu kapacit a posílení potřebují.
 • Usilujeme o zajištění malého elektrobusu, který by usnadňoval přepravu po Roztokách a zajížděl i na vlakovou zastávku Roztoky-Žalov. Momentálně zjišťujeme proveditelnost projektu, jeho možné partnery a potřebný rozpočet. 
 • Budeme bojovat za kvalitní cyklostezku do Prahy, která umožní bezpečný přejezd i v oblasti mezi Roztokami a Sedlcem. Budeme usilovat o zařazení projektu cyklostezky do strategií Pražské metropolitní oblasti a vznik projektu financovaného z infrastrukturních grantů ITI. Vzhledem k tomu, že se jedná o katastr Prahy, jde o otázku jednání a spolupráce. Ale kvalitní cyklodoprava je a bude stále větší prioritou, ať už kvůli energetickým úsporám, tak kvůli pozitivnímu vlivu na kvalitu života a zdraví obyvatel. Jsme tedy přesvědčeni, že projekt má navzdory náročnosti velkou naději na úspěch.

Kvalitní a opečovávané silnice a ulice

 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci ulic a ohlídáme, aby rekonstrukce vždy počítala s komplexní úpravou, vstřícnou nejen k automobilům, ale i k pěším a cyklistům. Aby se dbalo na využití propustných povrchů pro vsakování vody, kde je to možné (parkovací stání), a maximalizovala se výsadba zeleně (stromy do ulic na místech, kde nejsou položené sítě).
 • Provedeme či zrevidujeme pasportizaci ulic (přehled, která je v jakém stavu, jak jsou na tom sítě, co je potřeba upravit a opravit) a nastavíme jasný systém oprav, podle kterého bude zadávána práce Technickým službám a dalším.
 • Vytipujeme drobná místa ke zlepšení, kde je možné zasadit stromy, přidat lavičky, vytvořit bezbariérové nájezdy či jinak zkulturnit prostor ulic.

2.3. Příroda a krajina 🔗

Bez dobrého a komplexního plánu se neobejdeme

Do drobných vylepšení se můžeme pustit hned. Ale velké a systémové věci se neobejdou bez plánů, protože bez nich je prostě dělat dobře nejde. Některé plány Roztoky mají a je potřeba je revidovat, některé nemají – ty chceme doplnit. Součástí práce vždy musí být i návazné procesy: zajistit, aby byly opravdu využívány v práci úřadu, úředníci se o ně mohli opřít a využít je a samospráva podle nich směřovat své vize. Udělat dokument, který se strčí do šuplíku a zapomene se na něj, je snadné. Tudy jít nechceme.

Dobré studie nějaké peníze stojí (často jsou na jejich vypracování dotace!), avšak daleko více peněz ušetří, pokud se jimi obec následně řídí.

 • Zrevidujeme stávající studie a strategie a postupně dopracujeme ty chybějící. Roztoky si zasluhují generel odvodnění (pravidla pro práci s vodou, prvky proti záplavám a přívalovým dešťům), generel městské zeleně a krajiny (jak a pro koho mají fungovat jednotlivé oblasti ve městě a jak si mají udržovat) a strategii adaptace na změny klimatu (abychom dobře zvládli extrémní počasí, využívali udržitelné zdroje energie atp.)
 • Upravíme procesy úřadu tak, aby se při rozhodování o jednotlivých územích braly existující studie v potaz. Nastavíme péči o krajinu a zeleň ve městě tak, aby odpovídala jejich využívání.
 • V rámci projektového a investičního oddělení, které chceme zřídit, budeme postupně realizovat opatření, jež ze studií vzešla. Zpevňovat svahy, vytvářet místa pro zasakování, vytvářet meze a remízky, aby krajina byla pestrá a odolná.

Péče o výjimečná místa krajiny Roztok a Žalova

Roztoky jsou unikátní svojí polohou a přírodním bohatstvím okolo nás. Jsou to kromě lesíků a hájů především místa tvarovaná člověkem, svébytná a cenná i historicky, na kterých rostou a žijí mnohé chráněné druhy fauny a flory. A tato místa je potřeba udržovat, protože kdyby zarostla, ztratí se jejich identita a přestanou být domovem motýlů a další rozmanité drobotiny.

 • V diskusi s odborníky a občany chceme dát dohromady pravidla/plány péče pro významné lokality: Levý Hradec a skalku, ostroh Solníků, VKP Řivnáč.
 • Budeme pokračovat v zakládání krajinotvorných prvků ve volné krajině: sadů, alejí, mezí a průlehů k zadržování vody. Podpoříme kvalitní péči soukromých vlastníků o přírodně a rekreačně důležité lokality (především louky a třešňovky): metodicky (jak na dobrou péči a kde na ni sehnat peníze), nebo převzetím nejvýznamnějších ploch do zápůjčky či pachtu a realizací péče městem (s financováním z krajinotvorných grantů).
 • Budeme usilovat o to, aby území strategicky významné pro krajinu bylo ve vlastnictví města – a to směnou pozemků tak, aby město vlastnilo pozemky pro stezky, remízky a aleje.
 • Zajistíme převod neudržovaného lesa na potockém ostrohu do majetku města a změnu lesních osnov pro hospodaření v něm, aby se přeměnil z požárního rizika na zelené místo pro procházky a hry. V ostatních městských lesech zavedeme udržitelné hospodaření.

Kvalitní péče o zeleň 🔗

 • Potřeby lidí a potřeby přírody nemusí být ani ve městě v konfliktu. Kvalitní zeleň ve veřejném prostoru může podporovat biodiverzitu, aniž je potlačena její rekreační funkce nebo je ohroženo zdraví občanů.
 • Zásadní je pro nás rozmanitost života ve městě – budovat takové prostředí, kde mají ptáci dost příležitostí k hnízdění i shánění potravy, kde se dobře uživí motýli i včely, kde mohou na vybraných místech rostliny vykvést, protože nejsou sekány na golfový trávník. Podporujeme trvalkové záhony a jejich pestrost (a chceme zlepšit péči o ně), chceme sázet původní druhy dřevin a takové, které zvládnou extrémní horka.  
 • Budeme vyžadovat zajištění řádné následné péče o stromy a keře. Ve městě se v posledních letech poměrně hodně sází, ale péče o zasazené i starší stromy je nevalná. Přitom právě následná péče má největší dopad na to, jestli nám stromy v ulicích a na náměstích opravdu k něčemu budou. Přijmeme pravidla zakládání a péče o městskou zeleň závazná pro developery, Technické služby i dodavatelské firmy
 • V péči o trávníky ve městě zajistíme údržbu podle druhu využití prostoru. Jiný postup u ploch, kde si lidé chodí na trávu posedět nebo kde se pořádají akce, jiný u míst, kterými pouze procházíme a kde můžeme přírodě trochu popustit otěže. Zonace travnatých ploch nevede jenom k zajištění uživatelsky příjemných pobytových ploch a podpoře biodivezity, ale také k větší efektivitě a úsporám.

2.4. Odpady 🔗

K naplnění mnoha bodů v této sekci chceme využít prostředky z Operačního fondu Životní prostředí, specifický cíl 1.5 Oběhové hospodářství.

Sběrný dvůr a tzv. re-use centrum

Chceme město, které v nejvyšší možné míře opětovně využívá vznikající odpad. To se týká jak posílení směny použitých věcí mezi občany (oblečení, vybavení domácnosti, elektro, nábytek), tak surovin, jako jsou dřevo a větve, zemina, suť či například karton. Podporujeme vznik re-use centra, které pomáhá tomu, aby odpad různého typu bylo možné využít lokálně a aby odpadu, který je nutné skládkovat, bylo co možná nejméně.

 • Založíme re-use centrum, kde je možné předat dál použitelné, ale už nechtěné věci, nebo si je naopak vyzvednout. U objemnějších věcí půjdeme spíše cestou koordinace než skladování.
 • Zavedeme systém lokálního opětovného využití čistých odpadů (např. papír, kartony) pro další účely, typicky například balení zboží z e-shopů. Umožníme podnikatelům snadno poptat a využít odpad, který je pro ně zdrojem.
 • Posílíme otevírací hodiny sběrného dvora tak, aby bylo otevřeno alespoň dvakrát týdně do podvečerních hodin, a to po celý rok.

Třídění

K tomu, aby lidé více a dobře třídili odpad, vede podle zkušenosti z jiných měst prostě a jednoduše to, když je třídění snadné a dostupné. K ohromnému zlepšení u nás došlo po zavedení adresného sběru odpadu (popelnice na plast a papír u domu), ale můžeme udělat ještě víc.

 • Jednoznačně podporujeme adresný sběr odpadu jako odlehčení stálým kontejnerovým stáním v podobě, v jaké jej město zavedlo, a považujeme jej za skvěle zvládnuté. Plánujeme další další vyhodnocování situace ohledně velikosti nádob, četnosti vyvážení a velikosti svozové techniky. 
 • Budeme podporovat zavádění adresného sběru i jiných druhů odpadu (sklo, textil apod). Budeme se inspirovat zkušenostmi z jiných měst ČR i okolních zemí a budeme podporovat osvětu zaměřenou na třídění odpadů a obyvatele Roztok, zejména děti z roztockých škol a školek. 
 • Budeme usilovat o postupnou výměnu kontejnerů za varianty s většímy otvory. To, že jsou vhozy tak malé, není nutnost, ale volba. Špatná volba. Ke změně nejsou potřeba žádné náročné změny, jako je koupě nové vyvážecí soupravy, stačí prostě průběžně kupovat kontejnery s většími otvory. Zlepší se tím pohodlnost a úspěšnost třídění, pořádek kolem kontejnerů (když věci musíte vytahovat z tašky a strkat do kontejneru postupně, vítr vám je spíše odnese). Zkušenosti z jiných měst nenaznačují, že by lidé automaticky odhazovali i věci, jaké do kontejneru nepatří.
 • Chceme zlepšit pořádek v okolí kontejnerů. Město postupně buduje ohrazení kontejnerových stání, považujeme to za dobré řešení, které chceme rozvíjet dále. Současně by mělo měsíčně docházet k čištění kontejnerů a jejich stání (zametení, očištění místa i kontejnerů samých tlakovou vodou). Některá místa bývají v pořádku, některá zoufale zanedbaná (typicky např. Na Růžku). Údržba všech stanovišť pro tříděný odpad by měla být pravidelný a samozřejmý proces.

Bioodpad

Podporujeme sběr bioodpadu prostřednictvím popelnic distribuovaných městem. Kompostování v místě podpoříme:

 • komunitními kompostéry v případě bytových domů,
 • nabídkou kompostérů pro rodinné domy.

Kanalizace

Jsme pro zavedení kanalizace v ulicích, kde se na ni ještě čeká, souhlasíme s tím, aby roztočtí občané měli v připojování k čistírně odpadních vod přednost před jinými obcemi. Byli bychom ale velmi opatrní ve větším navyšování kapacity čistírny odpadních vod, aby to neotevřelo dveře další výstavbě.

3. Komunikace & procesy 🔗

Rychlé, srozumitelné a snadno dostupné informace z města

Jak se dozvím, že je zavřená silnice, blíží se zápis do škol, chystá se velká akce nebo nedejbože hoří? Kromě facebookové skupiny Roztoky město nemá funkční rychlý komunikační kanál – ačkoli mnoho jiných měst a obcí dávno ano. 

 • Zavedeme rychlé zprávy z města do e-mailu či telefonu podle výběru občana (řeší to např. aplikace Munipolis).
 • Zachováme tištěný Odraz a podpoříme jeho elektronickou verzi.
 • Vytvoříme nový web města podle osvědčených a oceněných webů jiných obcí – aby byl přehledný, umožňoval informovat i o aktuálních událostech a dění a fungoval i na mobilu. 
 • Zdigitalizujeme časté agendy městského úřadu. Kdo chce, bude moci poplatky a jinou jednoduchou agendu vyřešit elektronicky. Zásadní je, aby digitalizace zjednodušila a zrychlila i práci úředníků – aby byl prostor pro lidský přístup a čas na to se více věnovat lidem, kteří digitalizaci využít nemůžou, nechtějí či je jejich případ specifický a je potřeba ho řešit osobně. 
 • Najdeme člověka schopného za úřad a samosprávu lidsky a srozumitelně komunikovat a uděláme jasno v tom, jakou cestou mají které zprávy a informace i z jednotlivých odborů jít. 

Jednoduché a funkční hlášení podnětů

Kam mám nahlásit rozbitou lavičku, výmol či nepořádek? A když to nahlásím, stane se pak něco? V tuhle chvíli mají Roztoky rovnou dva systémy hlášení podnětů. Jen o nich téměř nikdo neví a s podněty se navíc po nahlášení (čest výjimkám) nic neděje. A tak se systémy nepoužívají a podněty se hlásí osobně. Ale pro spoustu lidí je složité zjišťovat, co a komu mají hlásit. Starostovi? Místostarostovi? Podatelně? Odborům? Kterým? A tak to jen napíšou na Facebook a úřad se to nedozví, popřípadě dozví leda zprostředkovaně.

 • “Opravíme” nefunkční proces hlášení podnětů tak, aby byl jednoduchý a efektivní pro občany i pro úřad, věci se děly, občan věděl, co se s jeho podnětem děje a technologie nebyla černou dírou. (Stejně jako zprávy z města to umí řešit např. aplikace Munipolis.)

Otevřenost (i) v hospodaření

Mnoho měst má v dnešní době rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur (např. Cityvizor spolku Otevřená města). Úředníkům, zastupitelům i občanům to přináší cenný přehled o příjmech a výdajích města a mohou se kdykoliv podívat, jak na tom město je. Spolek Otevřená města navíc pro své členy zajišťuje vyhodnocování rizik proti kybernetickým hrozbám, což rozhodně není marné – nechceme, aby nám někdo hacknul město.

 • Zavedeme rozklikávací rozpočet, ať už Cityvizor, nebo jinou aplikaci
 • Staneme se členy spolku Otevřená města a využijeme toho, co členství nabízí.

Otevřené dveře občanům

Pro spoustu lidí je obrovská bariéra přijít s nápadem či problémem za někým na úřad. Za kým? Kam? Nevyhodí mě? Komu mám napsat? Jsou to lidi? Nekoušou? Přitom je už poměrně běžné, že existuje pravidelné místo a čas, kam lze s podněty přijít. Někdy jen za zástupci samosprávy, např. v Bratislavě i za zástupci úředníků.

 • Zavedeme otevřené hodiny, na které může přijít kdokoliv bez předchozího ohlášení se svým podnětem. 

4. Hospodaření města 🔗

4.1. Energetika 🔗

Energetika je a bude jednou z priorit – pro město i občany. To znamená nejen úkoly, ale i  příležitost pro zásadní ekonomická i ekologická řešení. Město potřebuje plán vypracovaný odborníky, schopnost vypracovat projekty a získat dotace, které se na ně nabízejí. To vše za zajištění či posílení energetické bezpečnosti města a jeho obyvatel.

Jasný plán

 • Zpracování energetické koncepce je první krok. Ta ukáže, jaké jsou lokální možnosti, na kterých střechách veřejných budov mohou být solární elektrárny, jaké jsou možnosti ohledně tepelných čerpadel a podobně.
 • Připravíme plán energetických společenství (momentálně to blokuje nedostatečná legislativa, ale připravit se je potřeba už teď). Společenství umožňuje sdílet vyrobenou elektřinu v okolí, aniž např. elektřinu vyrobenou na střeše knihovny musí knihovna prodat do sítě a úřad stojící vedle si ji musel draze ze sítě kupovat.
 • Budeme koordinovat vznik energetických společenství občanů, aby lidé mohli snadno sdílet energii mezi sebou.

Informace občanům

 • Budeme informovat o možnostech a dotacích a zařídíme konzultace, které občanům pomohou přímo ve městě, např. pomoc občanům se zpracováním žádostí o podporu z regionálních a národních dotačních programů.

Úspory

 • Výměna veřejného osvětlení za úspornější variantu už postupně probíhá a plně ji podporujeme. Na některých místech města je stále téměř prehistorické veřejné osvětlení, které nutně potřebuje změnu, aby:
  • svítilo tam, kam má (tj. na silnici, ne lidem do domů ani do nebe),
  • mělo správnou teplotu (chromatické složení), aby bylo přívětivé a nemělo špatný vliv na kvalitu spánku,
  • bylo dostatečně silné pro dostatečnou viditelnost, ale nesvítilo zbytečně moc,
  • bylo úsporné.
  • Podporujeme i rozsvěcování málo vytížených tras pomocí fotobuněk, kdy se světla více rozsvítí v okamžiku, kdy cestou někdo jde, a postupně ztlumí či úplně vypnou, pokud se na cestě nikdo nevyskytuje. Není potřeba celou noc naplno osvětlovat cestu, kterou projde jeden chodec. 
  • Změny veřejného osvětlení chceme podpořit financemi z Operačního programu Životní prostředí a využít možnosti pronájmu svítidel obcím (toto se již děje).
 • Budeme hledat úspory při vytápění veřejných budov a jiných nemovitostí v majetku města (zvláště s ohledem na vypsané dotace). 

4.2. Veřejné zakázky a péče o majetek 🔗

Kvalitně zadávané veřejné zakázky

V oblasti správného zadávání veřejných zakázek vidíme v naší obci velký potenciál k dalšímu zlepšení. Celou zadávací dokumentaci budeme zveřejňovat vždy včas a s předstihem on-line. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů. 

Transparentní a efektivní hospodaření s majetkem

 • Zveřejníme přehled veškerého majetku na stránkách obce včetně popisu a využití. 
 • O případném prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem. Budeme vždy preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů, s ohledem na co nejvhodnější využití pozemků a majetku obce.
 • Město potřebuje mít přehled o svém majetku, aby s ním mohlo dobře hospodařit. Provedeme či zrevidujeme pasportizaci (zmapování/zaevidování) městských nemovitostí a jejich stavu, včetně údajů o pronájmech (aby se nestalo, že se nájem více než 10 let nezvedá a pak poskočí o stovky procent).
 • Totéž provedeme u silnic a cest, aby bylo možné dobře a efektivně prioritizovat a zadávat opravy a úpravy. Dobré plánování šetří čas i peníze.
 • Posílíme technický dozor staveb a kontroly při přebírání realizovaných staveb do správy města, aby město přebíralo stavby kvalitně provedené a plně funkční.

5. Roztoky jako komunita 🔗

5.1. Školství 🔗

Chceme takové město, kde můžete v tvůrčím, podnětném a bezpečném prostředí růst a rozvíjet se. S dostatečnou kapacitou kvalitních škol, mateřských, základních a výhledově i středních, protože Roztoky jsou dost velké na to, aby v nich střední škola vznikla.

Chceme podporovat školy, aby se mohly věnovat tvůrčí práci a děti a mládež rozvíjet. Plně souzníme s Chartou Klubu zřizovatelů organizace EduIn, jehož členem bychom jako Roztoky chtěli být.

Kapacity školek

Současné a minulá vedení města v Roztokách vytvořila školky s dostatečnou kapacitou pro přijímání i dětí, kterým ještě nebyly 3 roky a už se na školku těší, což považujeme za obrovskou podporu roztockým rodinám a vklad do života dětí, který chceme jednoznačně zachovat a rozvíjet dále.

 • Chceme dlouhodobě držet takovou kapacitu školek, aby do nich bylo možné umístit děti, jež jsou na školku připravené a v daném školním roce jim budou 3 roky.
 • Podpoříme dětskou skupinu pro mladší děti zvláště z rodin samoživitelů a takových rodin, kde oba rodiče pracují či studují. 

Podpora základní školy a mateřských škol

Základní škola Zdenky Braunerové je veliká. V několika budovách a s dalšími stavebními plány, spoustou skvělých učitelů a dalších pracovníků, se školními psychology, asistenty a spoluprací s pedagogicko-psychologickou poradnou. Chceme školu podporovat, aby učitelé a další mohli více učit a tvořit, byli méně zatížení administrativou, kterou vyžadují například granty, měli dobrou podporu asistentů a dalších pracovníků jak při práci s dětmi, které mají nějaké potíže, tak při práci s dětmi nadanými. 

 • Aby škola získala z MŠMT a jiných zdrojů peníze téměř na cokoliv nad prostý standard, potřebuje psát a administrovat granty, což je velmi zatěžující. Projektové oddělení, které chceme na městě vytvořit, proto podpoří školu (ale i MŠ a ZUŠ) tím, že bude tuto činnost vykonávat ve spolupráci se školou, aby se učitelům uvolnily ruce pro učení.
 • Podporujeme asistenty, školní psychology, kariérní poradce a další personál ve školách (a školkách), považujeme je za zásadní pro dobré fungování jednotlivých dětí a kolektivů a je pro nás prioritou, aby takové lidi škola trvale měla. Budeme podporovat školení pro učitele a asistenty, protože kvalitní školení pro dvojici, která spolu poté ve třídě pracuje, vede k daleko lepším výsledkům a snadnější práci pro všechny.
 • Podpoříme projekty a vzdělávání učitelů zaměřené na komunikaci s žáky, rodiči žáků, a především na budování bezpečného a pevného třídního kolektivu – protože podporující vztahy mezi dětmi ve třídě a mezi nimi a učiteli jsou základem pro rozvoj osobnosti i učení a nejlepší prevencí výchovných problémů.
 • Podpoříme kvalitní supervizi pro učitele i jiné pomáhající profese ve městě.
 • Nastavíme pravidelnou dobře fungující spolupráci mezi koordinátorkou prevence kriminality, školou, školkami a dalšími aktéry pracujícími s dětmi a mládeží ve městě, aby se výchovné či prospěchové problémy dětí podchytily a řešily včas a s dostatečnou podporou pro děti, rodinu a učitele.

Rozdělit školu?

Chceme školu, kde se učitelé mezi sebou navzájem znají, vědí, co jejich kolegové dělají, tvoří tým. Školu s lidským přístupem a partnerským vztahem k rodičům. Jsme přesvědčeni, že se to v menší velikosti dělá daleko lépe; čemuž odpovídá i zkušenost z dalších obcí (pokud nemají zcela výjimečného ředitele, kterých je v republice pár). Jsme tedy zastánci budoucího rozdělení školy na více samostatných škol, až to bude možné (je to dočasně blokované udržitelností grantů).
Současně chceme, aby případné rozdělení nemělo negativní dopad na učitele třeba v tom, že si nemohou vypomoci vzájemně při suplování či sdílet některé profese či odborníky – chce to dobrou přípravu. Velmi pravděpodobně to bude znamenat práci na projektu další školní budovy, která by zajistila dostatečné kapacity i pro druhý stupeň. Roztoky ji bohužel potřebovat budou.

Myšlenka dělení školy není otázkou tohoto volebního období. Znamená to však nastartovat diskusi o tom, jaké školy do budoucna chceme, s jakým zaměřením a jakým přístupem. A zjistit, jaké existují jinde, co se osvědčilo a jaké jsou v současném školství možnosti. Hledat a plánovat. S rodiči současných i budoucích žáků, s odborníky.

Střední škola – jak moc je to sci-fi?

V Roztokách nemáme střední školu. Jsme na to zvyklí, mladí jezdí do Prahy, do Kralup či jinam, a tak do velké míry mizí z života města. Roztoky jsou přitom dost velké na to, aby střední školu měly. Řešení není snadné kvůli nedostatku budov i současné strategii Středočeského kraje (střední školy zřizuje kraj, ne obce), která je proti vzniku nových středních škol, umožňuje zakládat maximálně učiliště. Tento a ještě dva další roky se bude na střední školy hlásit mimořádný počet dětí a bude opravdu velký problém se na nějakou dostat.

 • Rodiče budoucích středoškoláků podpoříme jasnými informacemi. Letos byly přijímací zkoušky na střední školy plné zoufalství, paniky, ale především informačního chaosu – a informace jsou něco, v čem může město zásadně pomoci.
 • Budeme spolu s dalšími obcemi aktivně jednat se Středočeským krajem a Prahou o mimořádném navýšení počtu tříd pro následující roky vzhledem k počtu dětí odcházejících z 9. ročníků.
 • Budeme usilovat o změnu koncepce školství ve Středočeském kraji, aby mohly vznikat nové střední školy i v prstenci okolo Prahy. Dlouhodobě budeme usilovat o vznik možností středního vzdělávání v Roztokách (ideálně všeobecného gymnázia, doplněného o jasně profilovanou odbornou střední školu či kvalitní učební obory s maturitou).

5.2. Sociální oblast 🔗

Dostupné informace o pomoci

Zásadní úlohou města je pomoci lidem, aby věděli, kam se v těžké životní situaci obrátit. V tomto smyslu u nás výborně funguje sociální odbor, kam si můžete pro radu a nasměrování dojít. Mnoho lidí tam však nepřijde, protože je jednoduše nenapadne, že by jim město s jejich situací mohlo pomoci. A pokud ano, nevědí, kam přesně jít. Dobrá dostupnost informací vede k tomu, že jednotliví lidé a rodiny řeší problémy dříve, než jim přerostou přes hlavu.

 • Chceme vytvořit a udržovat jednoduchého průvodce podle životních situací, jenž bude k dispozici na webu i v tištěné formě. Poradí občanům, na koho se obrátit, pokud například senior v rodině přestává být samostatný, rodině zásadně vypadnou příjmy, nebo když dlouhodobě pečující potřebuje podporu, aby svoji roli zvládal dál.
 • Součástí průvodce a dostupných informací by mělo být i zmapování podpory, kterou umožňují či zprostředkovávají další instituce ve městě. Školní obědy pro rodiny v tísni, zprostředkovávané školou a financované krajem, doučování v knihovně a další. V některých oblastech nám jasný plán chybí – například podpora dětí z ohrožených rodin v kroužcích, která se mnohde děje na úrovni obcí podle jasných pravidel.  

Žít doma a pečovat doma s podporou

Lidé chtějí z velké většiny žít a dožít doma – tam, kde to znají, mají své známé a podporu rodiny. Aby to bylo možné, je třeba kvalitní pečovatelská pomoc, která je schopná i několikrát během dne klientovi pomoci s tím, na co mu síly nestačí, nebo co nezvládne ten, kdo o něj pečuje. Taková možnost péče je nejen to, co nejčastěji vyhovuje oběma stranám, ale oproti jiným řešením se to finančně jednoznačně vyplatí.

 • Chceme podpořit pečovatelskou službu, aby měla větší kapacitu pomáhat lidem u nich doma s kompletní šíří základních úkonů podle zákona o sociálních službách. Tedy mimo jiné i s hygienou nebo péčí o domácnost, a to i v podvečerních hodinách. 

Bydlení pro ty, kdo potřebují péči, a pro ty, bez kterých se neobejdeme

Aby město mohlo dělat kvalitní sociální politiku a lákat klíčové zaměstnance (učitele, policisty, zaměstnance technických služeb a podobně), potřebuje mít vlastní bytový fond složený z udržovaných, fyzicky dostupných a energeticky úsporných bytů, mezi nimiž budou:

 • bezbariérové malometrážní byty pro seniory umožňující podporu pečovatelské služby,
 • obecní byty pro klíčové profese – jde o jeden z mála nástrojů, jak podpořit vznik nových služeb ve městě, zajistit fungování těch stávajících nebo přilákat třeba chybějící lékaře,
 • sociální byty pro rodiny a jedince ohrožené ztrátou bydlení, aby měli bezpečný prostor, než se z krize dostanou, a jejich situace nedopadala negativně zvláště na děti.

Podporujeme primárně stavbu smíšených objektů, kde vedle sebe žijí mladé rodiny, senioři i klíčoví zaměstnanci a kde je v přízemí občanská vybavenost jako třeba stacionář pro seniory, zázemí pro pečovatelskou službu, dětská skupina či drobné obchody. Jsme přesvědčeni, že Roztoky takové domy potřebují dva, v obou uvažovaných lokalitách (Solníky i Cihelna). 

Na objekty tohoto typu je možné získat dotace jak z MMR, tak z dalších zdrojů.

Dobrovolnictví jako obohacení pro všechny

Roztoky jsou město s činorodou komunitou, která se umí spojit a aktivizovat, když je třeba. To je obrovský zdroj síly a odolnosti, který je možné živit a podporovat. Chceme umožnit lidem, aby se podíleli na smysluplných věcech, a jejich zapojení aktivně podporovat především v následujících oblastech:

 • Péče o čisté a zdravé životní prostředí – úklid, sázení a další péče o zeleň. Například dobrovolnickou akci Ukliďme Česko podporuje v mnoha obcích radnice daleko výrazněji (koordinací, výraznou propagací, materiálem).
 • Pomoc dětem, které se trápí se školním neúspěchem, ohroženým dětem a mládeži – doučování, ale i podpora třeba v rámci programu Pět P jsou osvědčené metody, které dokážou děti vytáhnout nad hladinu. Navíc nemusí vše koordinovat město, lze navázat spolupráci s neziskovými organizacemi, které to už mnoho let dělají a umějí.
 • Propojování generací – jak vzájemná pomoc, tak milé potkávání. Některé aktivity už nyní pořádají aktivní dobrovolníci, například mikulášské zpívání v nemocnici.

Rodiny s malými dětmi

Roztoky mají v práci s dětmi a mládeží velké mezery. Příležitostí pro osobní rozvoj je skrze kulturní i sportovní kroužky celá řada, ale jsou standardně plné a narážejí na prostorové limity. Plná je kapacita i dětských a turistických oddílů. A nabídka pro děti, jež do kroužků a oddílů nechodí, není téměř žádná.

 • Chceme dobře vybavená a zajímavá hřiště a parky pro různé věkové skupiny. Promyšlený prostor, který slouží k různému typu aktivit, hřiště pro nejmenší i pro školáky, s místy, kde může posedět mládež i senioři. Preferujeme hřiště, jež mají své umělecké téma a pojetí, utvářejí celek a nejsou jen roztroušenými nesouvisejícími objekty. Chceme hřiště,, která slouží jako komunitní prostor, kde si děti hrají, kde můžete posedět kolem stolu, pod stromem si uděláte piknik a potkáte se s dalšími rodinami.
 • V Roztokách chybí aktivní mateřské centrum s prostorem, který by fungoval jako komunitní místo pro setkávání rodičů s malými dětmi. Přitom takový prostor potřebujeme. Budeme hledat řešení v nové výstavbě, případně v podobě doplňkového využití prostor s primárně odlišným účelem (například v rámci nové knihovny). Výrazně se tím posílí občanská vybavenost.

Zase ti výrostci!

V Roztokách je velkým a dlouholetým tématem bezprizorní mládež. Současně o něm má město a veřejnost poměrně málo informací. Jedna věc jsou příležitosti pro mladé – ať už volnočasové aktivity, nebo místa k potkávání, druhou věcí je péče o ohroženou mládež, která pod sociální témata jednoznačně patří. Pracovat s ohroženou mládeží se vyplatí, pokud chceme, aby v obci byl pořádek a bezpečí, současně je to zásadní pro životy mladých v extrémně citlivém a vyhroceném období dospívání. Potíže může mít i vaše dítě, protože rodič nemá plnou kontrolu nad životem svých dětí a někdy se dějí těžké věci i v dobrých a funkčních rodinách. 

 • Ve spolupráci s některou ze zkušených neziskových organizací přijmeme terénního pracovníka pro děti a mládež, který bude v podpůrném kontaktu s ohroženou a bezprizorní mládeží v Roztokách. Terénní pracovník se s mladými potkává, umí s nimi navázat vztah, pomáhá jim s řešením potíží. Je schopný zmapovat situaci daleko lépe než kdokoliv od stolu a spolu se školou a městem hledat řešení problémů. Dobře popsaná práce terénního pracovníka je např. zde: http://www.sance.chrudim.cz/terenni-prace-pro-deti-a-mladez-703/ 
 • Budeme iniciovat vznik venkovních programů pro děti a mládež v parcích a hřištích, aby se i děti, které nejsou členy žádného z oddílů, mohly minimálně jednou týdně zúčastnit venkovního tréninku, hry nebo jiného programu, a to zdarma a bez přihlášení. Může jít o sportovní aktivity, jako je trénink na venkovní posilovně, triky ve skate parku, ochutnávku z parkuru nebo jinou činnost. V mnoha městech podobné programy probíhají a je s nimi výborná zkušenost. Navíc většinou nepotřebují zázemí nebo větší organizaci, jakou by vyžadoval třeba nízkoprahový klub.
 • Vypracujeme projekt na kvalitní skate park na Solníkách a vybavíme hřiště na Žalově u restaurace La Stella, aby mohlo mladým lépe sloužit.
 • Zahrneme děti a mládež do plánování veřejného prostoru skrze školní parlament a veřejná setkání.

Chudoba, dluhy a exekuce

 • Proškolíme pracovníky sociálního odboru tak, aby zvládali základní a středně pokročilou práci se zadluženým klientem, dokázali pomoci lidem v ohrožení chudobou a byli schopni je předat do dobrých odborných rukou. Pomoci lidem řešit problémy včas se vyplatí.
 • Město je také věřitel, a proto se zasadíme o to, aby byl věřitel odpovědný. Prověříme pravidla pro vymáhání dluhů vůči městu. Bývá častý problém, že se dlužník o svém dluhu dlouho ani nedozví. Nechceme, aby se to dělo u nás.
 • Exekuce nebudeme vymáhat pomocí soudního exekutora, ale celní správou. Pro město to není téměř žádný rozdíl. Pro dlužníka to může být záchrana – nestane se mu, že by se drobný dluh vyšplhal na nesmyslné peníze kvůli exekutorově přihlášce.
 • Prověříme, zda z více než 150 exekucí, ve kterých město dluhy vymáhá, některé nevznikly (nyní již dospělým) dětem, za které rodiče neplatili poplatky za odpad. Pokud ano, tyto exekuce ihned ukončíme (ne, nejde to nijak proti péči řádného hospodáře).

5.3. Kultura, sport a volný čas 🔗

Volný čas a krajina

Krajina kolem Roztok láká k rekreaci čím dál víc obyvatel. A není divu – díky tvaru terénu a chráněným územím je příroda Roztok jejich velkou předností. Budeme podporovat rozvoj příležitostí pro měkké formy místní rekreace, které nepoškozují přírodu a krajinu a nesnižují její biologické, estetické a kulturní hodnoty. Na základě generelu krajiny určíme zóny vhodné k aktivní/sportovní rekreaci a klidové zóny blízké přírodě, vhodné pro měkčí formy odpočinku, kde bude povrch, který nepovede ke kolizím mezi chodci, cyklisty a jinými uživateli.

 • Rozšířením a prodloužením stezek budeme bránit lokálnímu přehlcení návštěvníky, které by místa už nebyla schopna pojmout (např. Tiché údolí je z tohoto pohledu na vrcholu kapacit). 
 • Obnovíme městské třešňovky jako místa tzv. měkké, přírodě blízké rekreace.
 • Sportoviště či odpočinkové a piknikové areály budeme budovat na takových místech, aby nepoškozovaly krajinný ráz nebo chráněná území, ale do krajiny se citlivě a harmonicky zapojily.

Kulturní dědictví Roztok

Dávná či méně dávná historie a její stopy jsou jednou z významných hodnot města, zdrojem hrdosti jeho obyvatel a součást naší identity. Zajistíme moderní a důstojnou péči o naše kulturní památky. Nejen ty hmotné, jako jsou budovy, ale i o krajinné prvky jako úvozové cesty s tisíciletou historií nebo sady a aleje, nesoucí paměť krajiny.
Úpravy historických míst musí respektovat jak prostorové limity, tak vybavenost. Nechceme z Roztok udělat skanzen pro davy turistů. Jsme živé město s živými lidmi a tomu musí péče o památky odpovídat.

 • Modernizujeme zastaralou a nefunkční naučnou stezku na Levém Hradci a doplníme ji o inovativní interaktivní a on-line prvky.
 • Zajistíme péči o luční porosty, obnovu sadu na Levém Hradci a úpravu parkovacích stání na Levohradeckém náměstí.
 • Podpoříme tvorbu vzdělávacích a prožitkových programů pro veřejnost, rodiny s dětmi a dětské kolektivy.
 • Za velmi zdařilé považujeme projekty Kamenů zmizelých a projekt dětí ZŠ Zdenky Braunerové s Pamětí národa. Budeme podporovat projekty, které zpřítomňují historii jemnou a osobní formou.

Knihovna a kulturní centrum

Roztoky zoufale potřebují prostor pro kulturní a komunitní akce. Existuje velmi kvalitní projekt na přestavbu území městské knihovny, který má velký potenciál i přesto, že je v jednání přesun knihovny na Solníky, do přízemí nově plánovaného bytového domu. Roztoky komunitní prostor potřebují, ať už pro zmíněné mateřské centrum, základní uměleckou školu nebo pro spolky pracující s dětmi a mládeží. Je naší prioritou, aby takový prostor ve městě systematicky vznikal.

Místní kultura jako bohatství Roztok

Zasadíme se o významnější podporu místní kultury. To znamená, že organizace, které již dlouhodobě pořádají pravidelné kulturní akce vlastními silami, jsou spolehlivé a mají mnohaletou osvědčenou historii, by mohly být označeny jako “partner města”. Měly by dostávat významnější finanční podporu než nahodilí pořadatelé, případně pouhý “dovoz kultury do Roztok” v podobě zájezdových divadelních představení. 

Velmi přínosné pro městský život je zapojení místních lidí do přípravy kulturních akcí a tato angažovanost by měla být také městem oceňována.

Spolky a turistické oddíly

Budeme pokračovat v podpoře spolků a turistických oddílů, protože mají nezastupitelnou roli v péči o děti a mládež, při kultivaci a rozvíjení zdravé občanské společnosti v Roztokách. Současně chceme podpořit spolupráci těchto organizací ve městě, a to především kolem tématu podpory dětí, mládeže a rodin v těžkých situacích. 

Budeme hledat cestu k navýšení kapacity spolků, sportovních a turistických oddílů pracujících s dětmi a mládeží. Vidíme to jako jeden z významných prvků pro prevenci rizikového chování a osobnostní rozvoj dětí, z nějž má ohromný prospěch celá společnost.

5.4. Zdraví a bezpečnost 🔗

Zdravotnictví 🔗

Roztoky jsou ve specifické situaci kvůli blízkosti zdravotnických zařízení v Praze, přesto je zásadní, aby základní zdravotní péče byla dostupná přímo v obci. Vítáme proto novou dětskou ordinaci, jež v tuto chvíli vzniká – je zapotřebí. 

Jako největší deficit nyní jednoznačně vnímáme chybějící psychologickou a psychiatrickou péči, nejen pro dospělé, ale především pro děti. V Roztokách též prakticky nemáme podporu pro rodiny, jež pečují o děti či dospělé s postižením. 

 • Vyřešíme narůstající potřebu dostupné psychologické a psychiatrické péče – v krátkodobém horizontu navážeme spolupráci s mimoroztockými centry a propojíme lokální experty, v dlouhodobějším horizontu zajistíme centrum pro psychologickou a psychiatrickou péči v Roztokách.
 • Zaměříme se na dostupnost lékařské služby první pomoci.
 • Zavedeme mezioborová setkání mezi zdravotními specialisty a specialisty z jiných oblastí (sociální odbor, školství), protože zdravotníci bývají často prvním kontaktem pro rodiny, které řeší i sociální problémy. Zdravotníkům a dalším pečujícím profesím nabídneme supervizní setkání pro podporu v náročných situacích.
 • Budeme aktivně řešit specifické situace a potřeby tak, aby pomoc byla občanům dostupná i v Roztokách – jako tomu je s testováním či očkováním proti covidu-19.

Kamery s rozumem 🔗

Když se mluví o bezpečnosti, často to sklouzne k emotivní diskusi o kamerách. Nejsme jejich skalní příznivci, ale ani skalní odpůrci. Podporujeme jejich umístění na frekventované křižovatky (kvůli možnosti identifikace podezřelého vozidla). Dobře umístěné kamery s nočním viděním, které se samy natočí za podezřelým pohybem, dokážou ve vyšetření trestných činnů zásadně pomoci. Opatrnější jsme při umisťování kamer do veřejného prostoru, kde snímají primárně pohyb lidí. 

Bezpečnost míst lze vytvořit

Město vytvořilo dotazník ohledně bezpečnosti, na který odpovědělo více než 200 občanů. Data z něj o tom, kde se lidé necítí bezpečně, nejsou veřejně dostupná (navíc jde o poměrně malý vzorek lidí). Přesto to do nějaké míry jde odhadnout. Bývají to místa, jimiž musíte projít, ale jsou zanedbaná, nepřehledná a často špatně osvětlená. Další kapitolou jsou místa pro chodce, která jsou nebezpečná z dopravního hlediska. 

Tyto informace (a mnohé další) se standardně zjišťují pomocí pocitových map, které však musí mít řádnou propagaci ze strany města. Je třeba aktivně oslovit i skupiny, jež on-line průzkumy vyplňují méně (zvláště senioři, kteří navíc narážejí na jiné typy problémů než ostatní skupiny obyvatel).

 • Při prioritizaci oprav a úprav veřejného prostoru (včetně zeleně) se více zaměříme na místa, která občané vyhodnocují jako nebezpečná, či o nich z údajů městské policie  víme, že jsou riziková.
 • Chceme zjišťovat potřeby lidí pomocí pocitové mapy. Ale nejprve vyjednat, jakým konkrétním způsobem by se s daty pracovalo v rámci jednotlivých odborů městského úřadu a samosprávy, aby měla pocitová mapa opravdu dopad a energie spousty lidí nevyšla vniveč.

Záchranný systém

Zajistíme nezbytnou podporu všem záchranným složkám, které působí na území města.

To se týká jak Záchranného hasičského sboru, Sdružení dobrovolných hasičů a záchranné služby, tak městské policie. Je třeba v maximální míře zajistit ochranu životů i majetku občanů – i s přihlédnutím k tomu, že s klimatickou změnou bude bohužel přibývat extrémního počasí.

Proti kradení kol 🔗

Po řadu let naše město trápí krádeže kol. Existuje přitom poměrně jednoduché opatření, jež zabrání tomu, aby k nim docházelo: tzv. forenzní značení, které v mnoha městech dělá městská policie. Jde o neviditelný nátěr, jejž na několik míst na kole umístí značky, podle kterých lze pomocí speciální čtečky kolo identifikovat (policie běžně prochází bazary a zjišťuje, zda kola v nich nejsou označena). Výrazně se tím zvýšuje pravděpodobnost, že se kolo po krádeži dohledá. Zkušenosti z jiných měst jsou takové, že zpráva o takovém značení se mezi zloději opravdu rychle rozšíří a krádeží kol výrazně ubude. 

 • Zavedeme s pomocí městské policie pravidelné forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky atp.), aby byly pro zloděje bezcenné a přestali je krást.

Přispějte nám

Roztoky sobě můžete podpořit i libovolným finančním příspěvkem na nově založený transparentní účet 123-8155700227/0100. Vybrané peníze budou použity na marketingovou kampaň.

Kontakt

roztokysobe@gmail.com

Zuzana Šrůmová, 777852195
Tereza Kněžourková, 608101802
Tomáš Zděblo, 608106643

Jednou za čas posíláme zprávy. Ale ne moc, nebojte.
Kdykoliv se můžete odhlásit, viz naše pravidla GDPR.